Blijft Zele koploper op de kansarmoede-index?

Zele is een arme gemeente. Dat is niets nieuws. We scoren zeer hoog in de kansarmoede-index van Kind en Gezin. Het goede nieuws is dat er in 2017 een dalende trend is ingezet. Daar waar in 2016 het cijfer nog op 20,75% lag, is dit in 2017 gedaald naar 18,85%. Opmerkelijk is wel dat het cijfer bij moeders van niet Belgische origine gevoelig is gedaald (van 44% in 2016 naar 39% in 2017). Maar het cijfer bij moeders van Belgische origine is gestegen van 8 naar 9%.

Het zal niet verbazen dat het opleidingsniveau in gezinnen in kansarmoede problematisch is in meer dan 80% van de gevallen. Wat echter opvalt is dat inkomen, opleiding en tewerkstelling samen minder de oorzaak zijn van kansarmoede dan in omringende gemeenten.

De grote boosdoeners in Zele zijn het stimulatieniveau en de huisvesting. Niet zozeer de zuiver economische factoren. Wie interesse heeft kan de cijfers bekijken op de site van Kind en Gezin.

Stimulatieniveau.

Kind en Gezin laat zijn medewerkers tijdens de huisbezoeken een inschatting maken van het niveau van stimulatie dat de kinderen genieten. Dit op basis van observatie en gesprekken, maar ook op basis van deelname aan kleuteronderwijs en eventuele moeilijkheden in de verzorging van de kinderen.

In Zele is dit stimulatieniveau problematisch bij 48,8% van de gezinnen in kansarmoede. In Hamme, Berlare en Dendermonde samen is dit slechts 31,7%. Het lijkt er op dat deelname aan kleuteronderwijs (en kinderopvang) en de kennis van de nederlandse taal als minder belangrijk worden ervaren. Met name bij ouders met allochtone achtergrond.

Volgens statistieken gepubliceerd door de Vlaamse Overheid op de site “Samenleven in diversiteit” vinden 89% van de inwoners van Turkse herkomst dat zij thuis hun eigen cultuur en manier van leven moeten kunnen behouden, en nog altijd 47% vindt dat dit ook op school en werk moet kunnen. Dat is begrijpelijk, en daar moeten we respect voor hebben. Maar wanneer dit ten koste gaat van integratie in de Vlaamse samenleving, is er een probleem. Onze samenleving vereist immers een goede kennis van het Nederlands en wij streven naar een goede opleiding (het halen van een diploma). Dat zijn twee essentiële elementen om te vermijden dat nog meer mensen in armoede terecht komen. Volgens Kind en Gezin hebben 33% van de kinderen tussen 0 en 5 jaar in Zele een allochtone achtergrond. Indien wij er niet in slagen deze groep een degelijke opleiding te geven wordt Zele een gemeente van werkloze ongeschoolden.

Overtuigen

Er is dus werk aan de winkel om te overtuigen. Zelenaars met allochtone achtergrond te overtuigen van het belang hun kinderen Nederlands te (laten) leren, en minstens op een regelmatige manier vanaf de leeftijd van 3 jaar naar de kleuterschool te sturen. Dat is een minimum vereiste om succesvol de leerplichtperiode aan te vatten. En het vermijdt dat het algemeen niveau van onze scholen steeds meer daalt.

Dwangmaatregelen werken niet, worden omzeild of hebben een averechts effect. Er moet integendeel een creatief en innoverend programma worden opgezet dat voldoende attractief is om de doelgroep effectief te bereiken. De inbreng van gerespecteerde leden van deze doelgroepen is hier essentieel.

Huisvesting.

De huisvesting is een algemener probleem, waar echter de gezinnen in kansarmoede veelal het slachtoffer van worden. Het gaat hier over verkrotte en/of onveilige woningen, zonder de basis nutsvoorzieningen.

Er moet meer en krachtiger worden opgetreden tegen leegstand en verkrotting.  Het zal vele mensen verbazen dat in Zele 60% van de kinderen die in kansarmoede leven, wonen in onaanvaardbare omstandigheden volgens Kind en Gezin. Dit cijfer ligt beduidend hoger dan in Hamme, Berlare en Dendermonde samen. Hier zijn echt dringend maatregelen nodig. Onder andere tegenover verhuurders die misbruik maken van de moeilijke situatie waarin een aantal huurders zich bevinden.

Liever geen koploper meer.

Wij zijn ervan overtuigd dat werken aan deze twee thema’s, stimulatieniveau van kinderen en huisvesting, een positieve impuls aan onze gemeente kan geven. Al is dit op iets langere termijn. Maar dat is ook belangrijk. De toekomst begint immers vandaag.